مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوال از فصل اول(شکل گیری نظام اجتماعی)

۱.دوره ی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دوره ی کودکی مقایسه کنید؟

-نوجوان آینده نگر است،اما کودک به زمان حال می اندیشد

-نوجوان می خواهد مستقل باشد اما کودک وابسته به دیگران است.

-نوجوان احساس مسوولیت می کند و مسوولیت پذیر است،اما کودک مسوولیت پذیر نیست.

۲.با ذکر مثال نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را بنویسید؟

-کسانی که بدون شناخت نادرست از شرایط اقتصادی و اجتماعی و توانایی های خود شغلی را انتخاب و در آن توفیق نمی یابند.

-کسانی که بدون شناخت درست از شرایط اجتماعی همسر انتخاب می کنند و در زندگی زناشویی با شکست روبرو می شوند.

-کسانی که بدون شناخت درست از محیط اجتماعی به فعالیت های سیاسی دست می زنند،اما شکست می خورند و از میدان سیاست کنار می روند.

۳.محیط اجتماعی را به چند روش می توان شناخت؟

الف-شناخت حاصل از زندگی                        ب-شناخت علمی

۴.شناخت علمی جامعه چگونه بدست می آید؟

شناخت علمی با مطالعه ی منظّم و دقیق رفتار انسان و زندگی جوامع مختلف و تحوّلات آنها توسّط عالم اجتماعی عرضه می شود.

۵.با ذکر مثالی شناخت علمی را با شناخت حاصل از زندگی مقایسه کنید!

بیشتر مردم تصوّر می کنند که خودکشی زمانی افزایش می یابد که زندگی برای افراد مشکل و طاقت فرسا می شود.مانند دوره های جنگ،آشوب و فقر اقتصادی.امبا عالم اجتماعی با بررسی آمار خودکشی در کشورها و شرایط مختلف معتقد است که خودکشی نه در دوره های آشوب و جنگ بلکه در دوره های رفاه اقتصادی بیشتر می شود.علت آن هم این است که با افزایش رفاه اقتصادی همبستگی افراد کمتر می شود.

 

درس دوم:شکل گیری گروه

۶.تعامل اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید!

انسان بر اساس میل طبیعی دوست دارد با دیگران رابطه برقرار کند.او این میل طبیعی را در قالب یک عمل مثل لبخند دوستانه،تعارف بیسکوییت،بیان جمله ای درباره ی هوا یا ... بیان می کند.اگر فرد دیگری با لبخند متقابل یا تشکر کردن و یا ... به این عمل پاسخ دهد.در این حالت میگوییم آن ها با هم تعامل اجتماعی دارند.

۷.چگونگی شکل گیری <ما> را توضیح دهید!

با شکل گیری تعامل اجتماعی افراد سعی می کنند نکات مشترک و مشابهت هایی میان خود و دیگری بیابند یا آنها را تقویت کنند.مثلا از محل و شهر یکدیگر می پرسند و با بیان مشترکاتی می کوشند خود را هم محلّی و همشهری قلمداد کنند.بر اساس این مشترکات و مشابهت ها شما و دیگری یا دیگران به مجموعه ای واحد یعنی <ما> تبدیل می شوند و با هم یگانگی پیدا می کنند.مانند <ما هم محلّی ها> <ما دانش آموزان>

۸.گروه را تعریف کنید!

افرادی که خود را ما تلقی ،و بصورت نسبتا پایدار و منظّم با یکدیگر تعامل دارند ،یک گروه را تشکیل می دهند.

 

درس سوم:هنجارها و ارزش های اجتماعی

۹.با ذکر چند مثال هنجار(الگوی عمل) را تعریف کنید. 

به رفتارهایی که فرد با عضویت در گروه باید آنها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن آن ها با مجازات روبرو می شود را هنجار یا الگوی عمل گویند.مانند سلام کردن و راز داری در گروه دوستی.

۱۰.ارزش را تعریف کنید و مثال بزنید!

اموری که با تداوم زندگی گروهی برای فرد مهم تلقّی و فرد از انجام آن ها احساس خشنودی می کند و حاضر است برای تحقّق آنها حتّی جان خویش را به خطر اندازد و اگر به این امور توهین شد موجب ناراحتی و واکنش افراد گروه می شود را ارزش می گویند.مانند ارزش خداپرستی برای مسلمانها.و پیروزی برای تیم فوتبال.

 

درس چهارم:رابطه گروهها با یکدیگر

۱۱.نمونه ای از تعارض های گروهی که نتایج مطلوب دارد را مثال بزنید!

وجود احزاب مختلف با آرمانهای گوناگون برای کنترل دولت مردان و همچنین حفظ منافع گروههای مختلف مفید است.

۱۲.گروه سرزمینی یا ملّت را تعریف کنید!

کلی ترین ما

که یک واحد تقریبا مستقل است

اعضای آن داخل مرزهای یک سرزمین مشخّص زندگی می کنند

دارای دستگاه سیاسی مستقل است را گروه سرزمینی یا ملّت می گویند.

۱۳.حد هماهنگی و تعارض در جامعه را گروه ملّت یا گروه سرزمینی مشخّص می کند.

 

درس پنجم:تاثیرات گروه بر فرد

۱۴.تاثیرات گروه بر فرد را بنویسید!

۱-شکل گیری خودآگاهی فرد                             ۲-شکل گیری جهت گیری فرد

۱۵.تاثیر گروه در شکل گیری خود آگاهی فرد بنویسید!

هر فرد خصوصیات خود را از نگرش دیگران نسبت به خود می شناسد.بعنوان مثال وقتی که دیگران شما را بعنوان انسان باهوش بشناسند شما هم تلقّی یک انسان باهوش را از خودخواهیدداشت .وبالعکس. 

بنابراین با زندگی گروهی ما خودمان را بیشتر می شناسیم.

۱۶.تاثیر گروه در تعیین جهت گیری های فرد را توضیح دهید!

فرد ممکن است با عضویّت در یک گروه رابطه ی خود با افراد و گروههای دیگر قطع کند.وحتی دشمن آنها شود و در عوض با افرادی که تا کنون هیچ شناختی از آنها نداشته است دوست و یگانه شود.بنابراین گروه جهت گیری فرد نسبت به دیگران را مشخّص می سازد.

 

درس ششم :آسیب های گروه

۱۷.انواع آسیب های گروهی را نام ببرید!

۱-دوگانگی ارزشی      ۲-بیگانگی از جامعه    ۳-مطلق گرایی گروهی    ۴-تقلید و شخصیّت تابع

۱۸.چرا شناخت اسیب های گروهی دارای اهمیّت است؟

زیرا گروه و و زندگی گروهی گاه پایگاهی می شود که فرد در آن به ستیزه با ارزش های اجتماع و گروه بزرگتر برمی خیزد و به سوی تخریب نظم اجتماعی سوق می یابد.به عبارت دیگر گروهها هم می توانند باعث تحکیم نظم جامعه  و هم باعث تخریب نظم جامعه شوند.به همین خاطر شناخت آسیب های گروه به اندازه ی شناخت گروه اهمیت دارد.

۱۹.از آسیب های گروهی دوگانگی ارزشی را توضیح دهید!

فرض کنید در جامعه ای که ارزش های حاکم بر آن ارزشهای دینی است.فرد در گروهی عضویّت داشته باشد که در آن ارزش های دینی رعایت نمی شود.در چنین حالتی فرد اگر بخواهد هم عضو گروه بماند و هم به ارزش های جامعه وفادار بماند.دچار دوگانگی ارزشی خواهد شد.

۲۰.دوگانگی ارزشی چه تاثیری بر شخصیت فرد می گذارد؟

۱-نسبت به ارزش های جامعه و گروه هر دو تردید خواهد کرد نوعی نفاق و دورویی در وی شکل خواهد گرفت.

۲-در تصمیم گیری ها دچار تردید خواهد شد.

۳-شخصیت متزلزلی خواهد داشت.

۴-دچار افسردگی و نگرانی شدید یا حالت پرخاشگری خواهد شد.

۲۱.در چه صورتی بیگانگی از گروه که از آسیب های گروهی است برای فرد بوجود می آید؟

وقتی که عضویبت در گروهی که ارزش گروهی در آن رعایت نمی شود برای فرد اهمیت فوق العاده پبدا کند.تا آنجا که ارزش های گروه را بر ارزش های جامعه ترجیح دهد فرد از جامعه بیگانه شده و با جامعه دشمنی خواهد داشت.

۲۲.بیگانگی از جامعه از جامعه چه تاثیراتی بر روی فرد دارد؟

۱-نسبت به ارزش های جامعه بی اعتقاد خواهد شد.

۲-در جهت برخورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد.

۳-به فردی نابهنجار و غیر عادی در جامعه تبدیل خواهد شد.

۲۳.از آسیب های گروه ،مطلق گرایی گروهی،را شرح دهید!

اگر فرد در گروهی عضویت داشته باشد که تنها ارزش های خود را درست می داند.در چنین حالتی فرد به عدم انعطاف و تحجّر دچار خواهد شد و به فردی پرخاشجو و مخرب تبدیل خواهد شد.

۲۴.مطلق گرایی گروهی چه تاثیری بر شخصیت فرد می گذارد؟

 ۱-فرد انتقاد نمی پذیرد.

۲-در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدید و خشونت نشان می دهد.

۳-تعصب نسبت به گروه چشم انسان را بر حقایق می بندد.

۴-گرایش به زور و دیکتاتوری.

۲۵.نمونه هایی از مطلق گرایی گروهی را نام ببرید!

۱-گرایشات انحرافی خوارج در صدها سال پیش

۲-حکومت های فاشیستی و دیکتاتوری کمونیستی در دوره ی جدید

۲۶.اگر در جامعه همه ی گروهها دچار مطلق گرایی گروهی شوند،چه اثرات و پیامدی دارد.

تضاد و اختلاف در جامعه

 درگیری برای حذف یکدیگر

حکومت جنگل

نابودی همه ی امکانات مادی و معنوی جهان

تن دادن به حکومت دیکتاتوریِ قوی ترین گروه

۲۷.از آسیب های گروه "شخصیت تابع را توضیح دهید!

در گروههایی که انتقاد و سوال ،نابهنجار شناخته می شود،فرد بجای این که با زندگی گروهی به شخصیتی مستقل و خودآگاه تبدیل گردد. به موجودی تابع و بدون اندیشه و وسیله ای برای تحقّق اهداف رهبران گروه تبدبل می شود.

۲۸.اثرات تبعیت بی جون و چرا در گروه بر روی فرد را بنویسید!

۱-توانایی اندیشیدن را از دست می دهد.

۲-نمی تواند مستقل تصمیم بگیرد و عمل کند.

۳-به شخصیتی تابع تبدیل می شود که جز تبعیت کاری نمی تواند انجام دهد.

۲۹.نمونه هایی از آسیب های گروهی شخصیت تابع را بنویسید!

گروههای تبهکار و خلافکار و سازمان های سرّی و مخفی

نمونه سوال از فصل دوم(نظام اجتماعی):درس1

1.نقش را تعریف کنید. 

در هر گروه افراد در جایگاه های مختلفی قرار می گیرند.به هر یک از این جایگاه ها که افراد با قرار گرفتن در آنها باید الگوی عمل خاصی را رعایت کنند نقش گفته می شود 

2.تکالیف یا وظایف یک نقش را تعریف کنید.با مثال 

تکالیف یا وظایف یک نقش،مجموعه ی رفتارها و الگوهای عملی هستند که از فردی که آن نقش را پذیرفته یا نقش به او نسبت داده شده است،انتظار می رود آنها را انجام دهد.مانند تهیه ی وسایل زندگی که از وظایف نقش پدری در خانواده است. 

3.منظور از حقوق یک نقش چیست؟مثال بزنید. 

مجموعه الگو های عمل خاصی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند،حقوق آن نقش نامیده می شود.مانند احتدام فرزندان به پدر که از حقوق نقش پدری در خانواده است. 

4.رابطه ی نقش با هنجار را بنویسید. 

هر نقش مجموعه ای از الگوهای عمل(هنجار)مرتبط به هم است و بدون الگوهای عمل<نقش>مفهومی نخواهد داشت.

 

 نمونه سوال از فصل دوم(نظام اجتماعی):درس2

1.منظور از وابستگی متقابل نقشها چیست؟ 

در یک گروه تکالیف یک نقش حقوق نقش دیگر و حقوق یک نقش تکالیف نقشهای دیگر است.مثلا در خانواده،احترام به والدین که از تکالیف نقش فرزندی است،از حقوق نقش پدری و مادری شناخته می شود.بنابراین می توان گفت نقشهای مختلف در یک گروه به طور متقابل به یکدیگر وابسته هستند. 

2.با ذکر مثالی عامل پیوند دهنده ی نقشها را شرح دهید. 

در گروه کوهنوردی هر یک از افراد نقشی دارد و متناسب با این نقشها فعالیت خاصی را انجام   می دهد .اما تمام کارها برای رسیدن به هدف مشترک(دست یافتن به قله ی کوه)انجام            می پذیرد.بنابراین عامل پیوند دهنده ی نقشها، هدف می باشد. 

3.آرمان اجتماعی را تعریف کنید.  

ارزشهای مشترکی که هر جمع با جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کنند،آرمان اجتماعی آن جمع یا جامعه نامیده می شود.آرمان مشخص می کندکه چه کارهایی و چگونه باید در جامعه انجام شود.

نمونه سوال از فصل دوم(نظام اجتماعی):درس3

1.نظام را تعریف کنید و مثال بزنید. 

نظام از مجموعه ای از اجزا تشکیل شده است که به یکدیگر پیوسته هستند،یک واحد را تشکیل می دهند و تغییر هر یک از اجزا بر اجزای دیگر تاثیر می گذارد.در هر نظام هر جزء اثر و نتیجه ای دارد و برای بقای کل و اجزای دیگر کاری انجام می دهد.مانند نظام موجود زنده _ نظام منظومه ی شمسی 

2.نظام اجتماعی را تعریف کنید(با ذکر یک مثال) 

مجموعه ی نقشهای اجتماعی متقابل به هم پیوسته که برای تحقق هدفی خاص پیوند یافته و به صورت یک واحد یکپارچه درآمده اند.مانند نظام اقتصادی،نظام سیاسی و........ 

 

 

نمونه سوال از فصل دوم(نظام اجتماعی):درس4

1.منظور از نظام اجتماعی کل چیست؟ 

نظامی که دربرگیرنده ی همه ی روابط موجود در جامعه باشد را نظام اجتماعی کل می گویند. 

2.خرده نظام را تعریف کنید.مثال بزنید! 

به نظام هایی که جزیی از نظام اجتماعی کل هستند،خرده نظام می گویند.مانند خرده نظام آموزش و پرورش،خرده نظام بانکی و.............. 

3.با ذکر مثالی اثرات مطلوب و نا مطلوب خرده نظام ها را بر نظام اجتماعی کل بررسی کنید. 

بعضی از صنایع که خرده نظام نظام اجتماعی کل هستند با تهیه ی کالا های مورد نیاز جامعه در  

 جهت تحقق اهداف با بقای نظام اجتماعی کل گام بر می دارند. 

اما همین صنایع ممکن است باآلوده ساختن محیط زیست اثرات نا مطلوبی بر نظام اجتماعی کل بگذارند. 

4.نظام اجتماعی متعادل را تعریف کنید. 

اگر خرده نظام های یک نظام اجتماعی کل بر اساس ارزشهای هماهنگ شکل گرفته باشند و یک کل یکپارچه را تشکیل دهند که هر خرده نظامی این کل را تکمیل کننده باشد،این نظام اجتماعی متعادل خواهد بود. 

5.اگر در جامعه ای آرمان اجتماعی،رسیدن به بیشترین حد رشد اقتصادی باشد،خرده نظام ها چگونه باید با این هدف سازمان یابند؟ 

خرده نظام آموزش و پرورش :باید انضباط،کار زیاد،توقع کم،رعایت سلسله مراتب و تلاش زیاد برای افزایش مهارتها و دانستنی ها را به دانش اموزان آموزش دهد. 

خرده نظام وسایل ارتباط جمعی:باید از پخش فیلم ها و برنامه هایی که اسراف و مصرف گرایی را القا می کنند،بپرهیزد. 

خرده نظام اداری:به گونه ای سازمان یابد که فقط افراد پرکار و منظم در آن به کار گرفته شوند. 

خرده نظام سیاسی:سیاست مداران زندگی ساده و بی آلایشی داشته باشند. 

6.تعارض و عدم تعادل در نظام اجتماعی کل را تعریف کنید. 

اگر ارزشهای خرده نظام های یک نظام اجتماعی کل با یکدیگر یا با ارزشهای کلی جامعه ناسازگار باشند یا به سمت ارزشهای مغایر کشیده شوند،نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل خواهد شد. 

7.با ذکر مثالی تعارض و عدم تعادل در نظام اجتماعی کل را توضیح دهید! 

در یک جامعه ی درگیر جنگ،هدف اصلی پیروزی در جنگ و دفاع است.بنابراین همه ی خرده    نظام ها باید هماهنگ با این هدف سازمان یابند.اگر خرده نظام اقتصادی این هدف را در نظر نگیرد و با هدف کسب بیشترین سود به عنوان مثال کالاها را گران کند،در این صورت نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل خواهد شد و به هدف خود یعنی پیروزی در جنگ دست پیدا نخواهد کرد. 

8.با ذکر مثالی تعارض بین نظام آموزش و پرورش و خرده نظام وسایل ارتباط جمعی(صداوسیما و.....)را توضیح دهید. 

اگر در جامعه ای خرده نظام آموزش و پرورش ارزشهایی چون کار زیاد،قناعت،نظم و..... را به دانش اموزان یاد دهد ولی تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی مسایلی چون ریخت و پاش و اسراف و میهمانی های اشرافی را تبلیغ کند،جامعه دچار تعارض خواهد شد و تلاش های خرده نظام آموزش و پرورش به وسیله ی خرده نظام ارتباط جمعی خنثی خواهد شد. 

9.با ذکر مثالی تعارض میان نظام آموزشی و اداری را بیان کنید. 

اگر خرده نظام آموزش و پرورش افراد را منظم،پرکار و تابع قانون تربیت کند اما در خرده نظام اداری کم کاری و عدم رعایت قانون مرسوم و معمول باشد فردی که فارغ التحصیل شده و می خواهد در نظام اداری کار کند یا باید آنچه آموخته را فراموش کند یا دچار دوگانگی شده و مشکلات زیادی را تحمل کند.که اینها باعث عدم تعادل نظام اجتماعی کل می شود.

 

نمونه سوال از فصل دوم(نظام اجتماعی):درس5

1.نیاز نظام اجتماعی به فرد را توضیح دهید. 

اگر افرادی نباشند که در نقشهای مختلف به الگوهای عمل تحقق بخشند،واقعیتی به عنوان نظام اجتماعی وجود نخواهد داشت.نظام اجتماعی برای بقا و دوام خویش به افرادی نیاز دارد که نقشها و الگوهای عمل تشکیل دهنده ی آن را تحقق بخشند. 

2.جامعه پذیری را تعریف کنید. 

آماده شدن فرد توسط جامعه برای بر عهده گرفتن نقشها را جامعه پذیری یا اجتماع پذیری می گویند. 

3.جامعه افراد را به چند صورت اجتماعی می کند؟   

1)از طریق درونی کردن ارزشها 

2)از طریق کنترل اجتماعی(مجازات) 

4.جریان درونی کردن ارزشها را تعریف کنید. 

اموری که ابتدا برای فرد دارای ارزش نیست و فرد به آنها تمایلی ندارد،در طی جامعه پذیری اهمیت می یابند و به صورت ارزش در می آیند،این جریان را درونی کردن ارزشها می گویند. 

5.کنترل اجتماعی را تعریف کنید.  

 به اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات،کنترل اجتماعی می گویند. 

6.چگونگی جریان درونی کردن ارزشها را با ذکر مثالی توضیح دهید. 

به عنوان مثال مشاهده ی فیلمی که در آن رفتاری مشخص یا موفقیتی خاص همراه است،موجب می شود که فرد آن رفتار را ارزشمند بداند و آن را تقلید کند.بنابراین در جریان اجتماع پذیری فرد نسبت به اموری انگیزه پیدا می کند و به این شکل به خدمت نظام اجتماعی در می آید و داوطلبانه الگوهای عمل خاصی را محقق می سازد. 

7.چند مثال برای کنترل اجتماعی بنویسید.(و یا:مثال هایی از اجتماعی شدن افراد از طریق اعمال مجازات را ذکر کنید.)

1)سرزنش فرزندان توسط والدین 

2)بی مهری دوستان نسبت به فردی که هنجارهای گروه را رعایت نکرذه است 

3)محکوم شدن مجرم به مجازات زندان 

8.در چه صورتی فرذ با اجبار جامعه مواجه خواهد شد؟مثال بزنید. 

در صورتی که فرد الگوهای عمل مشخص جامعه را محقق نسازد.به عنوان مثال:با وجود تذکر وسایل ارتباط جمعی،شهروندان بسیاری هستند که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت      نمی کنند و در نتیجه از طزیق قانون مجازات می شوند. 

9.چند نمونه از الگوهای عملی را که جامعه به افراد یاد داده و از آنها می خواهد که به آن ها عمل کنند،بنویسید. 

1)برخاستن از روی صندلی اتوبوس و جا دادن به افراد مسن 

2)احترام گذاشتن به معلم و والدین 

3)کمک به کوچک ترها و دیگران 

 

نمونه سوال از فصل سوم(نظام خانواده)

 

درس اول: خانواده یک نظام اجتماعی

۱ـ چه ملاک هایی گروه ها را از یک دیگر متمایز می کند؟(۴مورد)

- بزرگ یا کوچک بودن

- میزان دوام و پایداری

- میزان نظم گروهی

- ارزش ها و هنجار های گروه

۲ـ تفاوت خانواده و سایر گروه ها در چیست؟

الف- قدمت تشکیل خانواده بیش تر از گروه های دیگر است.

ب- دوام خانواده بیشتر از گروه های دیگر است.

ج-رابطه ی افراد در خانواده عمیق تر و گسستن آن دشوار است.

۳ـ چرا خانواده یک نطام اجتمایی محسوب می شود؟

به دلیل ویژگی های خانواده و اثرگذاری آن بر فرد و جامعه و پایدار بودن نقش ها و الگوی عمل ها مربوط به آن،می توان خانواده را به عنوان مجموعه ای از نقش های متقابل به هم پیوسته که در جهت تحقق هدفی خاص پیوند یافته اند در نظر گرفت.

 

درس دوم: خانواده و نظام اجتمایی کل

۴ـ تاثیرات خانواده بر نظام اجتمایی کل را بنویسید.

الف- اجتماعی کردن فرزندان

ب- تولید نسل

ج- نگهداری از کودکان، ناتوانان و فرزندان

۵ـ نخستین زمینه ی جامعه پذیری افراد خانواده است.

۶ـ آیا نظام خانواده می تواند تاثیرات نا مطلوبی بر روی نظام اجتمایی بگذارد؟(با ذکر مثال توضیح دهید)

- همان طور که خانواده در نگهداری و مراقبت فرزندان تاثیرات مناسب فراوانی دارد. اما گاه به دلیل توجه بیش از حد به فرزند باعث تربیت فرزندی متکی به دیگران می شود.

- با وجود اینکه تولید نسل باعث بقا و تداوم نظام اجتمایی می شود. اما اگر خانواده بیش از حد به تولید نسل بپردازد، نظام اجتماعی کل دچار مشکل خواهد شد.

۷ـ چرا در گذشته داشتن فرزندان زیاد برای یک خانواده موهبتی محسوب می شد، اما امروزه داشتن فرزندان زیاد مشکلاتی را برای خانواده و نظام اجتماعی کل در بر دارد؟

- در گذشته سطح بهداشت پایین بود و بسیاری از کودکان در همان سن کودکی میمردند اما امروزه با پیشرفت بهداشت کودکان بیشتری زنده می مانند.

- بیماری های مختلف، قحطی، خشکسالی و جنگ های خانمان سوز در گذشته زیاد بوده ولی امروزه خیلی کمتر از گذشته است.

- در گذشته کودکانی که زنده می ماندند سریعا مشغول کار می شدند و منبع درآمد برای خانواده محسوب می شدند. اما در امروزه افراد سال های زیادی باید درس بخوانند تا بتوانند وارد بازار کار شده و به خانواده احتیاج نداشته باشند.

- در گذشته زندگی ها ساده بود و دختر و پسرهای جوان براحتی می توانستند ازدواج کنند، اما امروزه مخارج زندگی زیاد شده و توقعات خانواده ها از زندگی مشترک افزایش یافته است.

۸ـ آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را بنویسید.

الف- کاهش رشد اقتصادی

ب- کاهش سطح اشتغال

ج- کمبود مسکن

د- کاهش سطح رفاه

ه- کاهش امکانات بهداشتی

 

درس سوم: خانواده و فرد

۹ـ وجدان چگونه در فرد شکل می گیرد؟

آنچه به عنوان وجدان در فرد شکل می گیرد و از درون رفتار فرد را کنترل می کند، حاصل عمل و گفتار والدین و اعضای خانواده در کودکی است.

۱۰ـ تاثیر خانواده در حمایت عاطفی افراد را توضیح دهید.

انسان به محبت ، عشق و آرامش روانی نیاز دارد. اولین زمینه ی اجتمایی که این نیاز را برآورده می کند خانواده است. انسان حتی در بزرگسالی هم به آرامش و محبت نیاز دارد و با ازدواج و تشکیل خانواده محلی را برای آرامش و محبت فراهم می کند.

۱۱ـ تاثیر خانواده در تحقق شخصیت مستقل افراد را توضیح دهید.

انسان ها با ازدواج جایگاهی را برای تحقق شخصیت مستقل خویش می یابند. مرد با کار مستقل در بیرون خانه و  زن با کار در منزل یا بیرون آن و هر دو با تلاش برای تربیت فرزند. شخصیت مستقل خویش را تحقق می بخشد.

۱۲ـ دلایل بقا و پایداری نظام خانواده در طول تاریخ چیست؟

الف- نقش مهم و غیر قابل انکار خانواده در زندگی فرد

ب- نقش تعیین کننده خانواده در نظام اجتمایی کل

درس چهارم:آسیب های نظام خانواده(1)

۱۳ـ وجه مشترک دلایل اختلافات زن و شوهر چیست؟

برآورده نشدن انتظارات زن و شوهر

۱۴ـ دلایل برآورده نشدن اختلافات زن و شوهر در خانواده و علل ناسازگاری آن ها در چیست؟(۳ مورد)

الف- در صورتی که جریان اجتمایی شدن به طور کامل تحقق نیابد و افراد از حقوق و وظایف نقش های خود اطلاع کاملی نداشته باشند. در برآورده کردن انتظارات یکدیگر دچار مشکل خواهند شد.

ب- اگر زن و شوهر به دو گونه ی متفاوت اجتماعی شده شوند. در زندگی انتظارات متفاوتی از یکدیگر خواهند داشت. و این تفاوت انتظارات موجب اختلاف آن ها می شود.

ج-تغییرات سریع در نظام اجتماعی کل باعث می شود در هر دوره امور متفاوتی ارزش تلقی شوند. وقتی زن و شوهر نتوانند خود را با این تغییرات سریع انطباق دهند. ناسازگاری بین آن ها به وجود خواهد آمد.

درس پنجم:آسیب های نظام خانواده(2)

۱۵ـ روانشناسان مجموعه ی خصوصیات دوره نوجوانی را با کدام اصل توجیه می کنند؟

اصل استقلال طلبی

۱۶ـ علت تفاوت انتظارات فرزندان و والدین در چیست؟

الف- تغییر نقش کودکی به نوجوانی : با تغییر نقش کودک به نوجوان خصوصیات افراد عوض می شود.

ب- گونه های مختلف اجتماعی شدن: اگر فرزندان و والدین به دو گونه متفاوت اجتماعی شوند مسلما ارزشها و انتظارات آنان با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

 

 

 

 

                                                                                                                  نیلوفر فرزان

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:8  توسط   |